WHERE id = '119' Instrukcja postępowania z ASF - Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach na których wystąpił ASF Stosując poniższe zasady należy pamiętać, iż dla wspólnego dobra jakim jest skuteczna walka z ASF wszystkie zainteresowane strony w czasie realizacji poniższych zadań powinny traktować się z życzliwością i pomagać sobie w ramach przewidzianych prawem działań

Instrukcja postępowania z ASF

Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach na których wystąpił ASF Stosując poniższe zasady należy pamiętać, iż dla wspólnego dobra jakim jest skuteczna walka z ASF wszystkie zainteresowane strony w czasie realizacji poniższych zadań powinny traktować się z życzliwością i pomagać sobie w ramach przewidzianych prawem działań. Strefa Żółta (obszar ochronny)- w strefie tej nie stwierdzono jeszcze przypadku ASF - są to obszary graniczące ze strefą czerwoną. ►Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)- w tej strefie stwierdzono ASF u dzików ►Strefa niebieska (obszar zagrożenia) - w strefie tej stwierdzono ASF u trzody chlewnej Na wyżej wymienionych obszarach zaleca się stosowanie poniższych zasad: Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASFu dzików w obszarze ochronnym (strefa Żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska).1. Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału. 1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików(1). Dzika patroszymy w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, który organizuje PLW. m.in. dostarcza folię, środki dezynfekcyjne; 2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF - takiego dzika nie powinniśmy nawet dotykać, a niezwłocznie powiadomić PLW; 3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska; 4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale; 5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym wirusobójczym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu (informacji udziela oraz przeszkolenie prowadzi PLW); 6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku (za zabezpieczenie folii w punkcie przetrzymywania tusz odpowiada PLW); 7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie (za zabezpieczenie sprzętu oraz środków do dezynfekcji odpowiada PLW). 2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przędą patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików. 1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi - oznacza to, że dzików nie przewozimy np. na kratce z tylu samochodu jeżeli nie jest on szczelnie zamknięty np. w worku foliowym lub innym szczelnym opakowaniu (odpowiedzialny myśliwy, czyli koło łowieckie); 2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (folie i worki foliowe dostarcza PLW); 3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z transportem, utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików (odpowiedzialny myśliwy/koło łowieckie); 4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału. Po wykorzystaniu pojemniki należy umyć i zdezynfekować; (odpowiedzialny myśl iwy kolo łowieckie); 5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej (zabezpieczają PLW); 6. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia” (odpowiedzialny za zorganizowanie i oznakowanie PLW, w tym min. dostarcza folię, środki dezynfekcyjne); 7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są w wyznaczonym miejscu, wskazanym przez PLW, (odpowiedzialny PLW - za chłodnie, a myśliwi-kolo łowieckie za segregowanie tusz i patrochów); 8. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni(odpowiedzialna osoba przyjmująca tusze i patrochy); 9. Tusze dzików odstrzelonych (z objawami nasuwającymi podejrzenie ASF), o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, po pobraniu próbek poddawane są utylizacji i nie mogą być przechowywane razem z tuszami po wypartoszeniu (odpowiedzialny PLW); 10. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii)obowiązek PLW); 11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji (za organizację i przeszkolenie osób odpowiedzialny PLW); 12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej (odpowiedzialny myśliwy/koło łowieckie). 3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF 1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml (odpowiedzialny za pobranie próby lub przeszkolenie PLW). (1) - punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików: oznacza punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub skóry dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) lub na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszarze ochronnym (strefa żółta). Ogólne zasady zachowania się na terenach stref gdzie występuje ASF Każda osoba, która znalazła padłego dzika, powinna wykonać następujące działania: • oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika i ich nie dotykać, • niezwłocznie przekazać tę informację do służb weterynaryjnych (PLW) lub urzędu miasta lub policji lub straży pożarnej (tuszę dzika pozostawiamy do dyspozycji PLW, Zachowania pomagające w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF: • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych, • psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy, • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia, • przestrzeganie zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie. Zalecenia do stosowania przez myśliwych w poszczególnych strefach Strefa żółta (obszar ochronny) > W przypadku odstrzelonych dzików nie wykazujących żadnych objawów chorobowych, dopuszcza się pobieranie próbek do badań przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przy wykorzystaniu wytycznych dostarczonych przez powiatowego lekarza weterynarii w kierunku wykrycia wirusa ASF, Strefa Żółta (obszar ochronny) oraz Strefa Czerwona (obszar objęty ograniczeniami) >Każda tusza odstrzelonego dzika powinna być oznakowana znakiem zawierającym numer kolejny tuszy, numer koła łowieckiego, miejscowość i datę pozyskania tuszy. >Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej i Straży Granicznej oraz osoby mające kontakt z martwymi dzikami mają obowiązek zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej faktu znalezienia zwłok dzików. >W strefie żółtej (obszar ochronny) myśliwi informują na piśmie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o terminach planowanych polowań. >W strefie żółtej (obszar ochronny) każdy odstrzelony dzik jest niezwłocznie dostarczany do położonego na tym samym obszarze: 1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub 2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym (strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) albo obszarze zagrożenia (strefa niebieska) mogą opuścić punkty i zakłady, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Pamiętać należy, że tusze ze stref: czerwonej i niebieskiej muszą być zagospodarowane w ramach terenu danej strefy -myśliwy nie może wywieźć tuszy ze strefy!!! Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) Zakazuje się: 1. Polowań zbiorowych, z wyłączeniem niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików: a. polowań zbiorowych bez udziału psów; b. polowań zbiorowych bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż 6 naganiaczy. 2. Dokarmiania dzików. Mając na względzie ujednolicenie działań związanych ze zbieraniem i utylizacją padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń określa się, że za organizację działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich szczątków odpowiada instytucjonalnie wojewoda, który poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje powyższe działania. Centrum Zarządzania Kryzysowego odgrywa główną rolę w organizacji i poszukiwaniu zwłok dzików lub ich szczątków. Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe. Na pozostałych terenach obwodów łowieckich PZŁ (koła łowieckie).

  Pogoda

  temperatura: °C

  wilgotność:

  ciśnienie:

  Elektroniczna Ewidencja Polowań
  164 dzień roku, 13 dzień miesiąca, 24 tydzień roku, do końca roku 202 dni
  Czerwiec, 2024
  znak zodiaku: Koziorożec

  13

  Czwartek

  Antoniego, Gracji, Lucjana
  słońce
  dlugosc
  dnia: 16 godz 25 min
  wschód: 4:31
  zachód: 20:56
  księżyc
  wiek: 22 dni
  jasność: 9%
  kierunek: księżyca przybywa
  faza to: między pełnią a ostatnią kwadrą
  Maj 2024
  Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
  Czerwiec 2024
  Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  Lipiec 2024
  Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  r. -